02-04-06

30-stappenplan naar meer geluk in je loopbaan (25)

  Stap 25 : Blijf investeren in de kwaliteit van je verbindingen met anderen!
Hoe gaat het vandaag met je ? Hoe reageren anderen op je voortgang ? Je hebt inmiddels heel wat ervaring opgedaan in het betrekken van anderen in je eigen ontwikkeling. Je hebt heb feedback gevraagd rond je eigen functioneren. Je hebt hen informatie gevraagd rond mogelijkheden. Je hebt hen uitgenodigd om je bij te staan, je te coachen en te helpen.   Andere hebben je op deze manier reeds veel gegeven. Het is belangrijk om stil te staan bij wat je ook zelf geeft en te blijven investeren in je verbondenheid met anderen. Relatieontwikkeling kenmerkt zich immers door uitwisseling. In deze uitwisseling komen een aantal principes steeds naar voor :-          Het principe van wederkerigheid. Dit kent men in alle culturen. Een bezoek wordt beantwoord met een tegenbezoek. Een dienst vraagt om een wederdienst. Op een woord volgt een wederwoord. Wederkerigheid schept vertrouwen.-          Het principe van het wederzijdse voordeel. Relatieontwikkeling kan in veel gevallen opgevat worden als een ruilproces, waarbij materies van een bepaalde waarde geruild worden voor materies van een vergelijkbare waarde. Hier is onze markteconomie op gebaseerd. Het waarborgt de vorming van wederzijds repect.-          Het JIJ-principe. Dit is een grondhouding waar je jezelf op de achtergrond schuift en ten dienste komt te staan van de andere. Het is vanuit een JIJ-gerichtheid dat je deel begint uit te maken van een groep van gelijkgezinden. Deze JIJ-gerichtheid wordt vaak bemoeilijkt doordat we onszelf nét iets te centraal stellen (een IK-gerichtheid) en van daaruit communiceren.  Een goede balans tussen JIJ en IK-gerichtheid zullen we verkrijgen door aan onze communicatie te beginnen werken. Er zijn vijf onvolkomenheden in onze communicatie waar we blijvend op kunnen werken :o        Je vertelt over gebeurtenissen, maar je geeft geen nauwkeurige beschrijving van de feiten. Een uitspraak zoals ‘mijn baas erkent mijn bijdrage niet’, kan een heel andere invulling krijgen als je inventariseert wat juist is gebeurd of wat je precies wel/niet gedaan hebt.o        Je bent gegrepen door een emotie, maar je hebt geen toegang tot de lichamelijke sensaties. Veel mensen praten in algemene termen over wat ze voelen en denken. Door contact te leggen met wat je precies ervaart, je de vraag te stellen ‘Hoe weet ik dat dit gevoel er is ?’ kun je op het spoor komen van de gedachten die aan de basis liggen van het gevoel (in de zin van : als ik mij iets zo voorstel, dan is het logisch dat ik mij zo voel). Je kunt vervolgens je voorstelling gaan veranderen. Bijvoorbeeld bij ‘Ik voel mij rot want ik ben afgewezen’, kan de gedachte zijn ‘ik ben maar waardevol als ik gekozen wordt. Het alternatief kan zijn : ‘och, er was gewoon geen tijd voor erkenning.’.o        We gebruiken ook vaak algemene termen, zonder te specificeren wat we bedoelen. Belangrijk hier is te gaan investeren in voorbeelden.o        We hebben oordelen, maar specificeren ook niet de ervaring erachter. Meestal communiceren we vanuit een bepaald perspectief. Het is belangrijk dat voor je gesprekspartner ook dat perspectief af en toe expliciteert.o        We hebben een houding, maar expliciteren ook niet de waarden die we belangrijk vinden. Waarden zijn zaken van waaruit je gemakkelijk in een oordeel stapt. We dienen erop te letten trouw te blijven aan onze eigen waarden, maar deze van de ander (die kunnen verschillen van de eigen waarden) niet te veroordelen. Dit is een levenslange opdracht in respect voor de diversiteit die ons bestaan zo boeiend maakt !Investeer dus in je relatieopbouw met anderen, via het in praktijk omzetten van de principes en de verbetering van je communicatie. Dit laatste heeft niet alleen te maken met wat je zegt, ook …je juiste woordkeuze … de juiste intonatie … de juiste gebaren en lichaamshouding. Investeren in de kwaliteit van je verbinding met de anderen vertrekt met de investering in de wijze waarop je zelf communiceert ! 

De commentaren zijn gesloten.