12-12-07

Voorbereiding functioneringsgesprek

loopbaanadvies "Je moet op tijd weten hoe laat het is" (E. Piscador)

 "Briljante kansen zijn vaak knap vermomd als onoplosbare problemen."

En hieruit vloeit de kernvraag : Welke kansen heb jij in de afgelopen periode niet of wél met bijde handen gegrepen ? Opwelke manier ga je deze gebruiken in het functioneringsgesprek ?

07-01-06

Zelfevaluatie en overschatting ...

Werkgevers hebben altijd geprobeerd om medewerkers te wikken en te wegen, te beoordelen op een aantal capaciteiten. Beoordelingen gebeuren bij aanwerving, bij promoties, bij mutaties en bij afvloeiingen. Ze gebeuren eveneens gedurende het jaar bij variërende resultaten, bij functioneringsgesprekken, bij loonsverhogingen, bij opleidingsoriëntaties.
 
Sinds kort echter is beoordeling geen activiteit meer die voornamelijk voor leidinggevende is voorbehouden. meer en meer wordt verwacht dat een medewerker zelf zijn kwaliteiten op een goede manier in kaart kan brengen. Dit heeft alles te maken met het feit dat de vroegere zekerheid om een functie voor langere tijd te behouden aan het verdwijnen is. Van medewerkers wordt verwacht dat ze werken aan een verhoging van hun inzetbaarheid. En dat betekent dat ze zichzelf ontwikkelen. het veronderstelt een goede inschatting van capaciteiten.
 
Onderzoek leert dat mensen hun capaciteiten in veel gevallen overschatten. men denkt van zichzelf meer aan te kunnen dan men reëel kan. Dan komt men vaak terecht in een functie die net boven het niveau ligt dat men aankan. in de regel gaat dit gepaard met enorme frustraties (zowel voor de betrokkene zelf als de collega's), inefficiëntie en ondoelmatigheid in werken. De boodschap is dan ook om mechanismen in je zelfonderzoek te voorzien die je toelaten om je zelfinschatting te checken. Dit kan door gericht feedback te zoeken, deel te nemen aan testen (dit kan in de officiële centra voor loopbaanbegeleiding), jezelf heel gericht gaan observeren, en zelf moeilijker taken op te zoeken en anderen te observeren vanuit de vraag 'zou ik dit ook kunnen ?'.

21-12-05

Voorbereiden van je functioneringsgesprek (3)

Er zijn tal van lijstjes in omloop die je toelaten om je functioneringsgesprek voor te bereiden. Volgend lijstje heb ikzelf doorheen de jaren opgebouwd. Het geeft een ordening van thema's die je ten gepaste tijde in het functioneringsgesprek aan bod kunt laten komen :
- Welke zijn de belangrijkste contextveranderingen die in het afgelopen jaar een impact hebben gehad op de wijze waarop je je functie/rol kon opnemen ?
- Welke waren de resultaten die men van je verwachte en welke heb je effectief bereikt ? Waar heb je het afgelopen jaar de klemtoon gelegd en waar wens je die zelf in de volgende periode te leggen ?
- Welke zijn de situaties en gedragingen die het je in het afgelopen jaar gemakkelijker of moeilijker hebben gemaakt om je gewenste resultaten te bereiken. Probeer deze zo specifiek mogelijk te benoemen.
- Hoe zie je je eigen ontwikkelingsnoden ? Hoe wens je daar zelf aan te werken ? Waaraan ga je in je toekomstige functieuitoefening merken dat je hierin aan het evolueren bent ? 
 
De vragen gaan uit van de veronderstelling dat je op een proactieve manier, namelijk door zelf je toekomst in handen te nemen, je op een constructievere manier tot samenwerking en eigen ontwikkeling komt.

17-11-05

Voorbereiden van je functioneringsgesprek (2)

Om je functioneringsgesprek voor te bereiden kan het interessant zijn om voor jezelf een onderscheid te maken tussen drie types van doelstellingen, nl.
- Essentiële doelstellingen, dit zijn diegene die je nodig hebt om een blijvende vooruitgang te maken in je job. het zijn doelstellingen die je formuleert rond verbeteringen in je eigen functioneren. Dit zijn de doelstellingen die je moet warmaken in een functie.
- Probleem-oplossende doelstellingen, dit zijn diegenen die betrekking hebben op problemen waar ook collega's mee betrokken zijn en waar je oplossingen ziet om de zaken anders aan te pakken. Het is de bedoeling om hier een mandaat van je leidinggevende rond te krijgen dat je deze ook kunt aanpakken. Het is belangrijk dat je je hier de vraag stelt wie allemaal betrokken is in het probleem en dus ook mee betrokken zal dienen te worden in je aanpak.
- Innovatieve doelstellingen, dit zijn de doelstellingen die niet voortkomen uit een probleemdefinitie, maar eerder uit een mogelijkheid dat je ziet om iets anders aan te pakken, bv. het introduceren van een acces-toepassing om een rapportage te verbeteren. Deze doelstellingen bouwen niet verder op 'iets' dat fout gaat, maar zijn er eerder op gericht te vernieuwen.
 
Het realiseren van elk van deze doelstellingen zal een financiële impact hebben en je stimuleren na te denken over wat je in je eigen vaardigheden zult dienen te verbeteren. Dit is een goede voorbereidingsbasis om in een functioneringsgesprek te stappen.
 

29-10-05

Voorbereiden van je functioneringsgesprek (1)

Een goede vraag om je functioneringsgesprek voor te bereiden is : "Waarom heeft dit bedrijf mij nodig ?"